Hyperleap

Van toepassing op alle onderdelen van HyperLeap

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van:

HyperLeap
Schevichavenstraat 3-E
6511 LM Nijmegen

Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 09106801


1. Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van (internet)diensten en het verzamelen, vervaardigen, distribueren en/of publiceren van “content” van A.T. Paula h.o.d.n. HyperLeap, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen: “HyperLeap”.
2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Onder “content” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door de wederpartij aan te leveren of door HyperLeap te verzamelen, ontwerpen, vervaardigen en/of te distribueren teksten, artwork, graphics, afbeeldingen, geluiden, video’s, computerprogrammatuur, bestanden e.d. die bestemd zijn om op de website(s) van HyperLeap en/of de wederpartij te publiceren.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door HyperLeap te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen, rapporten e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door HyperLeap en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
7. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en/of diensten van HyperLeap, tenzij uit de tekst van het artikel of de bepaling anders blijkt.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.
11. Indien HyperLeap deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. HyperLeap hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

2. Aanbod, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van HyperLeap is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft HyperLeap het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht HyperLeap niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft HyperLeap het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van documenten, vervaardigde producties, ontwikkelde websites, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten, evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van HyperLeap zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van HyperLeap en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan HyperLeap worden geretourneerd.
7. HyperLeap heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

3. Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van HyperLeap heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien HyperLeap schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. HyperLeap is pas gebonden aan:
a. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra HyperLeap - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.
3. Opdrachten moeten vergezeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
4. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht vinden schriftelijk plaats en moeten vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Deze wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
5. HyperLeap noch de wederpartij heeft het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

4. Honorarium, prijzen, tarieven

1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals administratiekosten, verzendkosten, kosten voor BUMA/STEMRA of andere auteursrechtenorganisaties en declaraties van ingeschakelde derden.
2. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal HyperLeap de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vast honorarium.
3. HyperLeap heeft het recht dit vaste honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan HyperLeap, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten of de diensten te verlenen tegen het overeengekomen honorarium.
4. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal HyperLeap het honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van HyperLeap.
5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft HyperLeap het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van HyperLeap bindend.
8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor HyperLeap (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen en valutaschommelingen, heeft HyperLeap het recht de overeengekomen prijzen dan wel het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
9. Overschrijding van het in de voor akkoord getekende offerte genoemde honorarium of anderszins overeengekomen honorarium met minder dan 15% van het totaalbedrag wordt als begrotingsrisico door de wederpartij geaccepteerd en behoeft niet door de wederpartij goedgekeurd te worden. Indien het bij de offerte opgegeven of overeengekomen honorarium met meer dan 15% dreigt te worden overschreden, zal HyperLeap hierover contact opnemen met de wederpartij om de meerkosten te bespreken.
10. Bij duurovereenkomsten heeft HyperLeap het recht om jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. HyperLeap zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

5. Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens HyperLeap vereist, mag hij bepaalde werkzaamheden of diensten door derden laten verrichten.

6. Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door HyperLeap gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan HyperLeap verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. indien HyperLeap werkzaamheden op locatie moet verrichten, op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. Deze werklocatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat HyperLeap hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
e. HyperLeap tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer en/of afvoer van apparatuur, materialen en hulpmiddelen;
f. HyperLeap op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door HyperLeap gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas, water en internet. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;
g. ingeval de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op of nabij de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar apparatuur en overige eigendommen van HyperLeap opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal van deze apparatuur of eigendommen kan plaatsvinden;
h. de eventueel in opdracht van de wederpartij te filmen personen, dieren en/of objecten tijdig aanwezig zijn op de werklocatie;
i. op de werklocatie de door HyperLeap in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart HyperLeap voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. De wederpartij is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het op peil houden van het kwaliteitsniveau van de door HyperLeap aangeboden diensten, wat betekent dat indien de wederpartij gebruik maakt van een database, hij deze regelmatig op eigen initiatief dan wel op verzoek van HyperLeap zal updaten met de meest recente informatie die beschikbaar is.
4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft HyperLeap het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en HyperLeap nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van HyperLeap om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

7. Vertrouwelijke informatie

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat¬regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
4. Het is HyperLeap te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en diensten en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of HyperLeap hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.

8. Risico van opslag informatie en content

1. HyperLeap zal alle van de wederpartij ontvangen infor¬matie en content gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde het verloren gaan van of ongewenste toegang (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, hackers e.d.) tot deze informatie en content te voorkomen.
2. Na beëindiging van de overeenkomst zal HyperLeap de informatie en content retour zenden aan de wederpartij of, in overleg met de wederpartij, vernietigen.
3. HyperLeap is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie en content - al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van HyperLeap of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan HyperLeap verstrekte informatie of content.


9. Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen mede doordat HyperLeap zich bij deze termijnen veelal dient te baseren op (op)leveringstermijnen van zijn (internet)providers en overige dienstverleners en leveranciers. Indien HyperLeap zijn (op)leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. HyperLeap is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden of dienstverlening in gedeelten, waarbij iedere deelprestatie afzonderlijk of periodiek kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde content gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de content voor het eerst vertoond/geplaatst wordt op de website waarvoor het is aangeleverd.
4. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten, de diensten te verlenen of content te leveren, moet de wederpartij HyperLeap binnen een door HyperLeap te stellen termijn in staat stellen de overeengekomen prestatie alsnog te leveren.
5. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft, is hij per direct in verzuim. HyperLeap heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hieruit voor HyperLeap een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van HyperLeap alsnog nakoming te vorderen.

10. Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden, diensten of content wordt vertraagd doordat:
a. HyperLeap niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. HyperLeap niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft HyperLeap recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft HyperLeap het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. HyperLeap spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en diensten binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft HyperLeap het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. HyperLeap zorgt voor de uploading (de content op het internet plaatsen) en de bereikbaarheid van de content.
5. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek is gelimiteerd aan 1 gigabyte/1000 megabyte (Mb), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Indien het bezoek en het dataverkeer extreme hoogten bereiken en boven de genoemde limiet uitkomen, berekent HyperLeap de kosten aan de wederpartij door.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd of geleverd, zal HyperLeap met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. HyperLeap zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft HyperLeap in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en het reeds geleverde.
8. Meerwerk moet schriftelijk tussen HyperLeap en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden, diensten en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod, de offerte of de opdracht.
9. Wanneer HyperLeap op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan HyperLeap worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van HyperLeap. HyperLeap is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
10. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
11. Ingeval de overeenkomst met zich meebrengt dat HyperLeap eerst een conceptversie maakt van de door hem te leveren documenten of content of een door hem te ontwikkelen website e.d., zal de wederpartij iedere conceptversie steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan HyperLeap kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door HyperLeap aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. HyperLeap kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring met betrekking tot de definitieve versie van de website of content ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten, de goedgekeurde website of content e.d. pas gebruiken, nadat HyperLeap de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.v 12. Indien HyperLeap in al goedgekeurde concepten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft HyperLeap het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

11. Vervaardigen van content door HyperLeap

1. De wederpartij moet alle voor de vervaardiging van content benodigde informatie, afbeeldingen, teksten, geluidsmateriaal e.d. tijdig en in de door HyperLeap gewenste vorm aan HyperLeap ter beschikking stellen. De hiervoor door de wederpartij aangeleverde gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en defecten.
2. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat HyperLeap op verzoek van de wederpartij in content verwerkt.
3. De eigenschappen, kenmerken e.d. van de te vervaardigen content zullen door partijen schriftelijk worden vastgelegd. De omvang van de verplichtingen van HyperLeap wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
4. HyperLeap zal bij de uitvoering van de overeenkomst tot vervaardiging van content de wensen van de wederpartij zoveel mogelijk in acht nemen, maar heeft creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde conclusies te komen die van invloed zijn op de inhoud van de te vervaardigen content.
5. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de vervaardigde content bij de wederpartij en kan de wederpartij zonder beperkingen gebruik maken van de definitieve versie hiervan, indien en voor zover de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens HyperLeap heeft voldaan.

12. Oplevering en acceptatie van content

1. HyperLeap is gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van het vervaardigen van content afgerond zijn en de content gebruiksklaar is.
2. De content wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en aan de overeenkomst te beantwoorden, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3. De content wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een periode van 2 dagen na de eerste plaatsing ervan niet heeft gereclameerd bij HyperLeap.
4. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wenst te laten aanbrengen in de content, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. HyperLeap mag de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Ingeval de wederpartij na de oplevering nog gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de content constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

13. Domeinnaamregistratie

1. Op verzoek van de wederpartij kan HyperLeap de registratie van domeinnamen verzorgen tegen de alsdan geldende tarieven.
2. Nadat de wederpartij de voor de registratie overeengekomen prijs aan HyperLeap heeft voldaan, zal HyperLeap zorgen dat de domeinnaam op naam wordt gezet van de wederpartij.
3. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam zijn altijd de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie van toepassing. De wederpartij is verplicht te handelen overeenkomstig deze regels en procedures en de overige voor registratie relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, moet de wederpartij er voor zorgen dat hij zelf op de hoogte is van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.
4. De registratie van domeinnamen vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij moet zelf onderzoeken of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart HyperLeap voor eventuele aanspraken van derden indien (registratie van) de domeinnaam inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. HyperLeap wijst de wederpartij er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt.
5. HyperLeap heeft ten aanzien van de domeinnaamregistratie te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag tot registratie zal worden gehonoreerd.
6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit de wet en/of de regelgeving van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

14. Webservice; serverbeheer en cloud computing

1. Indien HyperLeap voor de wederpartij diensten op het gebied van webservice - waaronder onder meer begrepen serverbeheer (hosting) en/of cloud computing - verleent, is het de wederpartij ten aanzien van het gebruik van de server of zijn dataverkeer verboden:
a. zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden;
c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden - al dan niet via banners of reclame van derden op de website - die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;
d. zich bezig te houden met ‘hacking’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spamming’;
f. via de dienstverlening van HyperLeap aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van HyperLeap dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar dan wel het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is.
2. De wederpartij vrijwaart HyperLeap voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door HyperLeap geleverde webservices.
3. HyperLeap heeft het recht het dataverkeer te limiteren. Indien partijen een dergelijke limiet zijn overeengekomen, heeft HyperLeap bij overschrijding van de limiet het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten of door HyperLeap geleden schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen webservice verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

15. Onderhoud

1. Indien ten behoeve van de geleverde diensten, content en/of website tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de wederpartij conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van HyperLeap eventuele gebreken aan HyperLeap melden. Na ontvangst van een melding zal HyperLeap naar beste vermogen de gebreken her¬stellen.
2. Indien partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden, tenzij in de onderhoudsovereenkomst anders is bepaald. HyperLeap kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden altijd afzonderlijk in reke¬ning brengen indien er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan HyperLeap toe te rekenen oorzaken of indien de website of het resultaat van de geleverde diensten door anderen dan HyperLeap is gewijzigd of onderhou¬den.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
a. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
b. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen; c. herstel van eventueel verloren gegane gegevens.

16. Klachten

1. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door HyperLeap gestelde (garantie)termijn na (op)levering - aan HyperLeap worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden en diensten geacht conform de overeenkomst te zijn uitgevoerd.
2. Klachten ten aanzien van de geleverde content moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen (garantie)termijn - schriftelijk aan HyperLeap te worden gemeld. Indien geen expliciete (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 maand na oplevering.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan HyperLeap is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5. De wederpartij moet HyperLeap in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan HyperLeap verstrekken. De eventueel aan het onderzoek verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
6. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de juistheid van door derden geleverde content of delen daarvan.
7. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de geleverde content of het resultaat van de door HyperLeap verrichte werkzaamheden of verleende diensten indien aan geleverde content respectievelijk dit resultaat na (op)levering (technische) wijzigingen zijn aangebracht of geleverde content respectievelijk dit resultaat geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

17. Garanties

1. HyperLeap zorgt er voor dat de overeengekomen werkzaamheden en diensten naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden en diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. HyperLeap staat gedurende garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert HyperLeap zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. HyperLeap zal de wederpartij hierover informeren.
4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij het overeengekomen honorarium nog niet heeft voldaan.
5. HyperLeap garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij HyperLeap dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
6. Hoewel HyperLeap naar beste kunnen (de inhoud van) verzamelde en/of door derden geleverde content controleert, kan HyperLeap niet garanderen en wordt ook nimmer geacht gegarandeerd te hebben, dat (de inhoud van) door hem verzamelde en/of door derden geleverde content juist is en HyperLeap aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zal HyperLeap - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het (op)geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

18. Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door HyperLeap gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt HyperLeap geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is HyperLeap alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van HyperLeap voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies en/of vertragingsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien HyperLeap aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van HyperLeap altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door HyperLeap gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van HyperLeap beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de ontwikkelde website en/of de verrichte werkzaamheden of verleende diensten.
5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van HyperLeap beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorarium indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door HyperLeap gesloten verzekering valt.
6. De wederpartij moet HyperLeap uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
7. In geval van cloud computing en eventuele daaraan verwante diensten, is HyperLeap niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van bijvoorbeeld het verloren gaan van data van de wederpartij, indien de oorzaak hiervan gelegen is bij derden zoals providers en andere dienstverleners op het internet. HyperLeap is uitsluitend verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de eigen dienstverlening en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in de onderliggende infrastructuur voor het dataverkeer die door derden wordt beheerd en in stand wordt gehouden.
8. HyperLeap is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het (op)geleverde of in strijd met de door of namens HyperLeap verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan HyperLeap verstrekte of voorgeschreven informatie of content;
c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
d. door het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleids)beslissingen door de wederpartij. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat HyperLeap adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. door uitval of storingen in kabel- , internet- of andere verbindingen bij de wederpartij of derden;
g. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren diensten of content heeft gemaakt;
h. doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HyperLeap.
9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart HyperLeap uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van HyperLeap of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal HyperLeap de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

19. Betaling

1. HyperLeap heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan HyperLeap een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door HyperLeap betaling alsnog uitblijft, heeft HyperLeap bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft HyperLeap het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft HyperLeap eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door HyperLeap eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van HyperLeap niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op HyperLeap heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
8. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal HyperLeap de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt heeft HyperLeap het recht zijn werkzaamheden en/of diensten na kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader onder meer worden verstaan het blokkeren van de door HyperLeap voor de wederpartij geëxploiteerde website(s), domeinnamen of e-mailadressen. Alle schade die HyperLeap hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de wederpartij.

20. Intellectuele eigendomsrechten

1. HyperLeap is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de door HyperLeap in het kader van de overeenkomst geleverde diensten, content en verrichte werkzaamheden.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan HyperLeap voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van de in het vorige lid genoemde content slechts de (gebruiks) rechten die partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Het is de wederpartij niet toegestaan:
a. de door HyperLeap geleverde of vervaardigde documenten of content te gebruiken buiten de context van de overeenkomst;
b. deze documenten of content aan derden te verstrekken;
c. derden hierin inzage te geven;
d. deze documenten of content te vermenigvuldigen;
e. de door HyperLeap geleverde of vervaardigde documenten of content na te maken, te wijzigen, te reproduceren e.d.
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HyperLeap.
4. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan HyperLeap verstrekte documenten, content en zaken geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die HyperLeap door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart HyperLeap voor aanspraken van deze derden.
5. HyperLeap garandeert dat de door hem (op)geleverde documenten, content en zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, oc¬trooi¬rechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden.
6. Indien niettemin door HyperLeap moet worden erkend of door een Nederland¬se rechter wordt bepaald dat door HyperLeap (op)geleverde documenten, content of zaken inbreuk maken op voornoemde rech¬ten van derden, zal HyperLeap - na overleg met de wederpartij - de desbetreffende documenten, content respectievelijk zaken vervangen door documenten, content of zaken die geen inbreuk maken op het betrokken recht, een licen¬tie¬recht ter zake ver¬werven dan wel het (op)geleverde terugnemen tegen restitutie van de prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvin¬gen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
7. De wederpartij heeft slechts recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij HyperLeap op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over de (vermeende) aanspra¬ken van derden - onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden -, dat HyperLeap in staat is ¬zijn rechten ter zake naar behoren te verdedi¬gen. HyperLeap zal de wederpartij alsdan vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden welke voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde inbreuken, mits de wederpartij de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan HyperLeap overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.
8. Het is HyperLeap toegestaan technische maatrege¬len te nemen ter bescherming van zijn rechten.

21. Ontbinding

1. HyperLeap behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien:
a. de inhoud van de door de wederpartij aangeboden content in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling;
b. na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat;
c. de inhoud van de content in strijd is met de goede naam of de belangen van HyperLeap.
2. HyperLeap is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende ontbindingsrecht.

22. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. HyperLeap heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

23. Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of HyperLeap, heeft HyperLeap het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van HyperLeap wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van HyperLeap, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van HyperLeap.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van HyperLeap zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van HyperLeap en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden ontstane leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens HyperLeap tot aan dat moment nakomen.

24. Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan HyperLeap een door HyperLeap nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door HyperLeap gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. HyperLeap heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of verleende diensten - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft HyperLeap in ieder geval het recht de daarvoor gere¬ser¬veerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke¬ning te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart HyperLeap voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. HyperLeap heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag HyperLeap deze bij de wederpartij in rekening brengen. HyperLeap mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft HyperLeap het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van HyperLeap vergoeden.

25. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen HyperLeap en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar HyperLeap is gevestigd, zij het dat HyperLeap altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft HyperLeap het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 28 maart 2014

Infotaining the Web since 1995